Nanoștiințe

Nanoștiințe

Programul de studii Nanoștiințe vizează obținerea competențelor inginerești necesare nanotehnologiilor (domeniu în plină ascensiune) care oferă beneficii în multe domenii ale vieții, ajută la îmbunătățirea multor sectoare tehnologice și industriale, cum ar fi tehnologia informației, domeniul energetic, domeniul medical, cel al securității naționale, știința mediului, siguranța alimentară, construcții inteligente și sustenabile și multe altele.

Programul de studii Nanoștiințe (NANO) își asumă ca misiune formarea specialiștilor în acest domeniu, promovând o pregătire profesională de înalt nivel prin studii de specialitate, dar și interdisciplinare. Absolvenții vor fi capabili să proiecteze, să organizeze, să conducă sisteme de producție sau părți ale acestora și să genereze relațiile necesare conectării lor la mediu economic și social, dar și să monitorizeze studii în dezvoltarea și punerea pe piață de noi nanomateriale, nanostructuri și nanodispozitive.

Abilități și competențe dobandite
Capacitatea - absolventului programului de studii NANOȘTIINȚE - de a cerceta și dezvolta de materiale multifuncționale / inteligente și dispozitive/produse pentru domenii inovative (semiconductori, traductori, senzori, memorii, materiale cu proprietăți performante incluzând capacitatea de auto-reparare, auto-curățare, auto-detecție, fotosensibile, materiale pentru producere și stocare energie, materiale cu proprietăți optice și optoelectronice, protecții ignifuge, materiale utilizate în depoluare, stocare de hidrogen, etc.) este însoțită de o serie de competențele specifice, corespunzătoare nivelului 6 din Cadrul National al Calificărilor și ISCED:

Utilizarea cunoștințelor de bază din domeniul nanoștiințelor și nanotehnologiilor în obținerea și utilizarea nanomaterialelor cu diferite proprietăți;

Argumentarea și analiza coerentă și corectă a contextului de aplicare a cunoștințelor de bază din domeniul nanoștiințelor, utilizând concepte cheie cu un caracter interdisciplinar;

Examinarea, ajustarea și aprobarea proiectelor inginerești;

Monitorizarea impactului asupra mediului și identificarea și reducerea riscurilor de mediu cu luarea în considerare a costurilor necesare și aplicarea standardelor de sănătate și siguranță cu privire la nanomateriale și nanosisteme;

Efectuarea de experimente chimice și cercetări științifice;

Corelarea cunoștințelor dobândite, pentru stabilirea interdependențelor de tipul compoziție – structură – procesare – proprietăți pentru materialele studiate la scară nano, micro și macro;

Aplicarea cunoștințelor de nanoștiințe, nanotehnologie, biologie, chimie, știința materialelor, principii și procese de inginerie, având capacitatea de a obține și caracteriza, folosind tehnici de analiză de ultimă generație, un nanomaterial în mod independent și folosirea raționamentului ingineresc pentru a trage concluzii;

Dezvoltarea și îmbunătățirea produselor și proceselor chimice, integrarea de produse noi în producție, gestionarea metodelor de analiză și testare, înregistrarea datele de testare;

Demonstrarea bunelor abilități de documentare și de elaborare a unor lucrări științifice;

Comunicarea orală și scrisă în limba română: utilizarea vocabularului științific specific domeniului, în vederea comunicării eficace, în scris și oral;

Comunicarea orală și scrisă într-o limba străină: demonstrează înțelegerea vocabularului aferent domeniului, într-o limbă străină;

Conștientizarea valorii contribuției sale în domeniul nanoștiințelor la identificarea de soluții sustenabile care rezolvă probleme din viața socială și economică (responsabilitate socială);

Capacitatea de a lucra în echipă și de a comunica eficient, coordonând eforturile cu ceilalți pentru a rezolva situații de complexitate medie;

Autonomie și gândire critică: capacitatea de a gândi științific, de a căuta și analiza datele în mod independent și de a formula și prezenta concluzii.

Abilitățile absolventului acestui program sunt susținute de aptitudini avansate, care denotă control și inovare, necesare pentru a rezolva probleme complexe și imprevizibile în nanoștiințe. Expertul în nanotehnologie planifică, execută, monitorizează, analizează, ajustează, anticipează și intervine responsabil asupra unor parametri, procese și instalații de producere a materialelor oxidice micro si nanostructurate (materiale liante uni- și multicomponente, ceramici și vitroceramici de menaj și sanitare, sticle simple și peliculizate), a materialelor polimerice (compuși macromoleculari de polimerizare și policondensare, termoplastici, termoelastici, termoreactivi) precum și a materialelor compozite (cu matrice anorganică și matrice polimerică);
Oportunități de angajare
Pe baza discuțiilor și colaborărilor realizate între Facultatea de Inginerie Chimică și Biotehnologii din Universitatea Politehnica din București și o serie de cercetători și agenți economici din România, s-a constatat că piața muncii în domeniul nanoștiințelor și nanotehnologiilor este extrem de variată și cu foarte multe oportunități de dezvoltare. Principalele poziții pe piața muncii, națională și internațională, includ:
a) specialiști capabili să desfășoare activitatea (de cercetare și industrială) în domeniul nanoștiințelor cu aplicații în domenii de mare interes și actualitate (obținerea de nanomateriale și aplicarea nanotehnologiilor pentru obținerea de dispozitive cu aplicații mecanice, electrice, magnetice, optice și hibride etc.);
b) specialiști capabili să elaboreze soluții sustenabile prin adaptarea micro și nanomaterialelor la produse/dispozitive ce duc la îmbunătățirea confortului vieții sau reduc influența activităților antropice asupra mediului;
c) specialiști capabili să dezvolte noi micro- și nano- materiale utilizate atât în diagnosticare, cât și în tratamentul medical;
d) specialiști calificați pentru dezvoltarea și aplicarea legilor, regulamentelor și procedurilor de bună practică, cu accent pe regulile particulare de etică.

Conform clasificării ESCO (European Skills, Competences, Qualifications and Occupations), inginerii absolvenți ai programului de studii de licență Nanoștiințe au capacitatea de a îmbina cunoștințele științifice despre structurile atomice și moleculare cu principiile de inginerie pentru conceperea și dezvoltarea unor aplicații într-o gamă variată de domenii. Ei aplică cunoștințele în chimie, biologie și ingineria materialelor etc. și folosesc cunoștințele tehnologice pentru îmbunătățirea aplicațiilor existente sau crearea de micro și nano-obiecte.

Din punct de vedere ocupational, absolvenții ciclului de licență se încadrează în codul codul ESCO 2149.11.1 (Nanoengineer), iar ocupațiile propuse sunt: inginer în domeniul nanotehnologiilor, expert în nanotehnologie, specialist în nanotehnologie, nano-inginer, specialist în nanosisteme, inginer în domeniul nanosistemelor, inginer în domeniul nanotehnologiei, inginer în domeniul nano, expert în nanosisteme, inginer în domeniul nanoștiințe, nanotehnolog, expert în nanoștiințe, specialist în nanoștiințe. Cariera profesională a absolvenților specializării NANO este definită pe piața muncii, așa cum rezultă din expresiile de interes ale angajatorilor precum institute de cercetare, întreprinderi mici și mijlocii, corporații.
Resursele umane și baza materială implicate în formarea studenților
Personalul didactic ce deservește programul de studii Nanoștiințe (NANO) aparține unui număr de 14 departamente din cadrul UPB (tot personalul este titular în UPB și nu există personal didactic asociat și nici cadre didactice care au depășit vârsta legală de pensionare). Dintre acestea, 7 departamente aparțin facultății de Inginerie Chimică și Biotehnologii și anume: Departamentul Știința și Ingineria Materialelor Oxidice și Nanomateriale, Departamentul de Bioresurse și Știința Polimerilor, Departamentul de Chimie anorganică, chimie fizică și electrochimie, Departamentul de Chimie analitică și Ingineria Mediului, Departamentul de Chimie organică C. D. Nenițescu, Departamentul de Inginerie chimică și biochimică, Departamentul de Chimie Generală.

Baza materială necesară pregătirii studenților programului de studii analizat este asigurată în totalitate de Universitatea „Politehnica” din București, în clădiri proprii. Studenții vor avea la dispoziție o suprafață totală de săli de curs de 2103 mp.
Laboratoarele didactice au o suprafață totală de 3300 mp, din care 583 mp laboratoare informatice dotate cu sisteme de calcul moderne (1033 posturi de lucru) și cu software licențiat. Laboratoarele didactice experimentale au o suprafață totală de 20432.05 mp, din care 654.72 mp în cadrul Departamentului de Știința și Ingineria Materialelor Oxidice și Nanomateriale, în care se desfășoară partea aplicativă a majorității disciplinelor de specialitate la programul Nanoștiințe.
În domeniul considerat are loc și o susținută activitate de cercetare, desfășurată atât folosind echipamentele din laboratoarele didactice cât și laboratoare de cercetare, cu dotări tehnice extensive și moderne.O parte din activitatea de cercetare se derulează și prin intermediul Centrul Național de Micro și Nanomateriale și a Grupului pentru Materiale Polimerice Avansate.
CONTACT
SECRETARIAT